• Gemeente Haarlem

Volgende stap in de ontwikkelvisie Orionzone

HAARLEM De ontwikkelvisie Orionzone kan in de raadscommissie worden besproken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. De visie heeft tot 7 oktober ter inzage gelegen. Er zijn zo'n 140 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast.

Zo is er in de visie geen supermarkt meer voorzien. Noch op de plek van de Bison bowling en ook niet op de hoek Orionweg/Top Naefflaan. De visie geeft aan welke ruimte voor sportfuncties beschikbaar is op het Noordersportpark, de exacte invulling van de sportfuncties wordt later bepaald. De invulling van functies aan het 'Stadionplein' is flexibeler geworden. De Planetenlaan behoudt een doorstroomfunctie en blijft een 50 km/u weg en het principe voor de inrichting van het Planetenplein is aangepast.

Meer dan een jaar geleden werden in de bibliotheek aan de Planetenlaan de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan was te komen tot een antwoord op de vraag op welke manier 600 woningen in de zone gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de buurt was grote betrokkenheid. De bijeenkomsten in de eerste fase van het proces leidde tot inzichten over wat belangrijk is voor bewoners. Stedenbouwkundige Ricsi van Beek: "De betrokkenheid van de wijk heeft geleid tot een uitgebalanceerde visie. Veel bewoners hebben hun zorgen geuit over het aantal woningen, het parkeren, wel of geen nieuwe supermarkt en de bereikbaarheid. We hebben ons best gedaan de suggesties hierover een goede plek te geven in de visie. Ook hebben we daardoor een goed inzicht gekregen in zaken die we in de uitwerking van de visie nog moeten oplossen."

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er op termijn uit kan gaan zien. Voor deze plannen moeten nog gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Bij deze uitwerkingen die voor een gebied of een perceel worden gemaakt wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

De raadscommissie Ontwikkeling bespreekt de visie in haar vergadering van 9 januari 2020. De ontwikkelvisie is online te bekijken (onder agendapunt 7). Men kan zich aanmelden om in te spreken via griffiebureau@haarlem.nl. De commissie bepaalt op welke manier de visie dan kan worden geagendeerd in de raadsvergadering van 30 januari 2020.

Een groep bewoners heeft zich gemeld om betrokken te blijven én mee te willen denken bij het vormgeven van de verdere ontwikkelingen en de effecten die dat voor het hele gebied heeft. De gemeente staat hier positief tegenover. Op welke wijze dit vorm krijgt wordt begin 2020 concreter.

Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/orionzone.