• Sandra Reeb-Gruber

Delen van elektrische auto's groot succes

HAARLEM Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto's met elkaar te delen. Ze waren het zat dat hun wijken Ramplaankwartier en Planetenwijk dichtslibden met auto's en de lucht steeds verder vervuilde. Er ontstond een organisatievorm onder de naam iZoof Car Sharing en het resultaat is meer dan verbluffend. Ruim 30 procent van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld en bij opschaling naar de hele stad zullen gemeentelijke beleidsdoelen versneld worden behaald. Een praktijkinitiatief vanuit bewoners dat morgen toepasbaar is in de hele stad.

Het initiatief is ontstaan om met elkaar -tegen minimale kosten- elektrische auto's te delen in een zogenaamde 'warme kring', waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Warme kring is het onderling delen van mobiliteit in een groep die elkaar kent/wil kennen en onderling het gebruik (gedrag) reguleert door middel van onderling afgesproken spelregels. De deelnemers zorgen met elkaar voor naleving van de spelregels. Het warme kring-concept bleek essentieel als werkzaam principe binnen de pilot. Dit is tevens het grote verschil tussen iZoof en andere autodeel-initiatieven.

Anna Richt Hannema, Mede-initiatiefnemer iZoof en enthousiast Autodeler iZoof: "Ik ben ontzettend trots op de resultaten die we met bewoners hebben neergezet. Andere wijken komen naar ons toe en willen ook meedoen. Graag rollen we dit uit over de hele stad. We hebben gemerkt dat we een groep mensen bij elkaar konden brengen die wil bijdragen aan een leefbare stad en aan het halen van de (klimaat)doelen van de stad. Onze wens voor de toekomst is deze co-creatie uit te breiden naar herbestemming van de vrijgekomen (parkeer)ruimte, en dat buurtbewoners medezeggenschap krijgen met betrekking tot de inrichting van hun buurt."

Wie elektrische auto's gaat delen, dient twee stappen te zetten: van fossiel naar elektrisch, en van bezit naar gebruik. Om deze stappen te zetten, moet koudwatervrees worden weggenomen, zo is tijdens de pilot geconstateerd. Tijdens de pilotfase (van juni 2018 tot december 2019) is er in zeven elektrische iZoof auto's gereden door circa 130 deelnemers. 41 deelnemers hebben hun fossiele auto opgegeven, netto zijn er 34 minder auto's in het straatbeeld te vinden. Dit heeft 510 m2 aan parkeerruimte opgeleverd en een emissiebesparing van 20.168.460 gram CO2,wat neerkomt op de opname van ruim 2.000 bomen per jaar. En tevens heeft dit een schonere lucht opgeleverd met 4.654 gram minder fijnstof en 15.514 gram minder stikstofoxiden.

Robert Oosting, Directeur Spaarnelanden: "Dit is een praktijkvoorbeeld hoe een burgerinitiatief van de grond komt door enthousiaste bewoners die samen willen werken om er een succes van te maken. Met name de hoge conversie (ruim 30 procent) van auto's die uit het straatbeeld verdwijnen is interessant. We leren in de pilot dat als iemand zijn auto wegdoet, we mobiliteit moeten garanderen. De bewoner heeft vertrouwen nodig in de beschikbaarheid van het alternatief. Als dat vertrouwen er is, dan zullen veel mensen auto's gaan delen. Voordelig autorijden en aandacht voor het klimaat gaan dan hand in hand".

Er is grote interesse in dit elektrisch autodelen in andere wijken in Haarlem en bij woningcorporaties voor bestaande - en nieuwbouw. De werkgroep van iZoof Car Sharing merkt en voelt potentie bij alle betrokkenen in de pilotwijken en daarbuiten. Vele wijken staan te trappelen om mee te doen aan een vervolgtraject. Daarom willen zij samen met Spaarnelanden dit initiatief omzetten naar een structureel initiatief voor de hele stad. Het project bevindt zich momenteel in de transitiefase en besluitvorming over het vervolg moet nog plaatsvinden.