• Bianca Fenne
  • Pr

Bibliotheek wil verbindende rol spelen

HAARLEM In de lange aanloop naar een nieuw kabinet stuur- de de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een brief naar de informateur. Roxane van Acker, directeur van Bi- bliotheek Zuid-Kenne- merland, en Winston Brandon, manager van Haarlem-Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2), vertel- len over het belang van bibliotheken voor de samenleving.

Branche- en belangenorganisatie VOB verzoekt te investeren in (landelijke) projecten die participatie en zelfredzaamheid stimuleren, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling vanaf de jeugd, het onderwijs versterken en scholing voor vrijwilligers en medewerkers verzorgen.

,,Wij willen een verbindende rol spelen'', stelt Van Acker. ,,Dat begint bij de collectie boeken, inclusief het digitale aanbod, het personeel en de organisatie. Vanuit die basis haken we aan bij wat er in de maatschappij speelt. Op wijkniveau gaat het om actuele zaken op verschillende gebieden, naar aanleiding waarvan we ons aanbod proberen te versterken.''

MISSIE ,,Onze missie is: uitblinken in de ontwikkeling van mensen. Enerzijds door ze nieuwsgierig te maken naar kennis, anderzijds door het zelfbewustzijn te vergroten. Nieuwsgierigheid stimuleert tot lezen. Het draait niet alleen om de kennis van feitelijkheden, maar ook om het inzicht dat een zaak meerdere invalshoeken kent; er is niet één waarheid. Dat inzicht krijgt men door boeken en verhalen. Het zelfbewustzijn vergroten kan door mensen taalvaardigheden en digitale vaardigheden aan te reiken."

,,In Schalkwijk is er een grote diversiteit qua afkomst onder de inwoners", aldus Brandon. ,,De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan taalontwikkeling en het tot stand brengen van verbinding door projecten als het Taalplein en het NL Plein. Maar we willen de mensen ook de mogelijkheid bieden in de eigen taal te lezen. Daarom hebben we een collectie tijdschriften in verschillende talen, waaronder Tigrinya, dat wordt gesproken in onder meer Eritrea. Via de PressReader kunnen mensen kranten uit 248 landen digitaal lezen.''

FILMPJES Het project 'In the Flow' is bestemd voor jongeren. ,,Aan de hand van filmpjes op internet gaan we in gesprek over onderwerpen en brengen we een discussie op gang. Bezoekers kunnen ook gebruikmaken van onze computers, om iets op te zoeken, te e-mailen of wat te oefenen. We bieden verder huiswerkbegeleiding, workshops voor bijvoorbeeld programmeren en rustige werkplekken voor studenten en ondernemers.''

In de drie jaar dat Brandon vestigingsmanager in Schalkwijk is, zette hij doelbewust in op marketing. ,,Ik merk nu, dat steeds meer mensen ons weten te vinden. De bibliotheek is letterlijk het middelpunt van het 'eiland' Schalkwijk. Mensen vinden hier een fijne, rustige plek, waar je geholpen wordt als je dat wilt maar ook gewoon rustig kunt lezen, werken of leren.''

SPEERPUNTEN Onder leiding van Van Acker werd in 2016 het 'Beleidsplan Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2016-2020' samengesteld. 32 medewerkers dachten en schreven mee. Speerpunten van het beleid zijn: ontwikkeling, beleving, verwijzig naar informatie, een actieve regionale rol, een open blik op innovatie, enthousiaste medewerkers, een inspirerende collectie, een optimale organisatie.

De directeur: ,,We hebben duidelijk voor ogen, wat onze rol is en waar we naartoe willen. Nu is het een kwestie van kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven.'' Om alle activiteiten en projecten te kunnen financieren, is de bibliotheek met name afhankelijk van overheidssubsidie. Daarom is er veel contact met de gemeenten waarmee Bibliotheek Zuid-Kennemerland samenwerkt. ,,We hopen binnenkort iemand van de Tweede Kamer hier te ontvangen, zodat we in een persoonlijk gesprek duidelijk kunnen maken waarom ons werk, onze functie in de maatschappij, zo belangrijk is.''